Skip to content


Complete 3 Self-Study Courses  |  Earn Your Certificate  |  Join LIVE Zoom Classes with Pastors

Upang maghanda para sa aralin, basahin ang Juan 8:1-11.  Ang pinakamahalagang relasyon sa lahat? Ang iyong relasyon sa Diyos.

Upang maghanda para sa aralin, basahin ang Genesis 22:1-18. Sinisikap mo bang iwasan ang Diyos dahil sa takot? Pinapawi ni Jesus ang anumang takot at pangamba natin.

Upang maghanda para sa aralin, basahin ang 1 Samuel 17:1-47. Binabale-wala mo ba ang Diyos dahil sa iyong pagmamapuri? Si Jesus ang lunas para riyan!

Upang maghanda para sa aralin, basahin ang Lucas 10:25-37. Ang maayos na relasyon mo sa iyong sarili ay nagbibigay-daan upang makamtam mo ang lunas na iyong kailangan, sa tulong ng Diyos.

Upang maghanda para sa aralin, basahin ang Lucas 19:1-10. Ano ang tunay na kaligayahan? Ang pagiging tapat at totoo ay daan tungo sa pagkakamit ng lunas na iyong kailangan.

Upang maghanda para sa aralin, basahin ang Mateo 26:69-75. May mga ginawa ka bang iyong pinagsisisihan? Walang sinuman sa atin ang hindi nagkakamali at hindi nagkakasala.

Upang maghanda para sa aralin, basahin ang Genesis 4:1-16. Iniibig at pinatatawad tayong lahat ng Diyos. Makakamtan natin ang lunas na kailangan natin kung pinatatawad din natin ang iba. 

Upang maghanda para sa aralin, basahin ang Mga Gawa 16:26-40. Ang pagkakaroon ng tamang pananaw ay makatutulong ng malaki sa ating pakikitungo sa iba.

Upang maghanda para sa aralin, basahin ang Juan 20:1-10. Ang ibig sabihin ng Espirituwal na Lunas ay: pagpapanumbalik ng ating maayos na relasyon sa Diyos, sa iba, at sa ating mga sarili.

Audio 1 Spiritual Healing
 1. TELL - Truth Brings Peace
  Audio 1 Spiritual Healing
  Setyembre 9, 2020
 2. TELL - Truth Brings Peace
  Audio 2 Spiritual Healing
  Setyembre 9, 2020
 3. TELL - Truth Brings Peace
  Audio 3 Spiritual Healing
  Setyembre 9, 2020
 4. TELL - Truth Brings Peace
  Audio 4 Spiritual Healing
  Setyembre 9, 2020
 5. TELL - Truth Brings Peace
  Audio 5 Spiritual Healing
  Setyembre 9, 2020
 6. TELL - Truth Brings Peace
  Audio 6 Spiritual Healing
  Setyembre 9, 2020
 7. TELL - Truth Brings Peace
  Audio 7 Spiritual Healing
  Setyembre 9, 2020
 8. TELL - Truth Brings Peace
  Audio 8 Spiritual Healing
  Setyembre 9, 2020
 9. TELL - Truth Brings Peace
  Audio 9 Spiritual Healing
  Setyembre 9, 2020
Get access to Course 2 on WhatsApp!
Message TELL on WhatsApp
Ready for Course 2?

Contact us using WhatsApp to get your Course 1 Quiz and access to Course 2: Truth Brings Peace.


What is TELL?

TELL is a free Bible training program that will teach you simple truths from God’s Word. Once you complete the TELL course, you will have the skills to shepherd your community.

Learn as often as you can, any time you want. There are never any obligations and TELL’s curriculum is always free.

After completing the 3 self-study courses, you will be invited to join Live Zoom Courses with our TELL Pastors. 


Frequently Asked Questions

What if I don't have a Bible?

We provide digital materials for your coursework. If you don't own a physical Bible, you can use any online Bible resource.


Is TELL an online seminary? Do you offer a seminary degree?

TELL is not a seminary, but TELL is connected with a number of seminaries across the world. TELL courses are the first step on the path toward becoming a student of one of our seminaries.

TELL is connected with seminaries in Zambia. Malawi, Kenya, and Ethiopia that offer degrees. TELL is connected with the Pastoral Studies Institute (PSI). These seminaries are all recognized by the state or are working to become recognized.


Does TELL cost money?

TELL is always free. We will never require payment information from you. We believe the Bible is for everyone, regardless of how much money they have.


More questions?

Email us at ask@tellnetowrk.org or WhatsApp us at +1 512 481 8752.