Skip to content

Itinuturo namin sa iyo ang Mabuting Balita

"Subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng Magandang Balita na iba sa ipinangaral namin sa inyo, parusahan nawa siya ng Diyos!" (Galacia 1:8)

"Ang lahat ng Kasulatan ay kinasihan ng Diyos, at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay." (2 Timoteo 3:16)

"Sapagkat dahil sa kagandahang-loob ng Diyos kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya; at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili; hindi ito bunga ng inyong mga gawa kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman." (Efeso 2: 8,9)

Ang aming Misyon

Itinuturo namin ang mabuting balita ni Jesus sa mga tao sa buong mundo. Magsimula sa isang pansariling pag-aaral. Magpatuloy sa pag-aaral sa pangunguna ng isang tagapagturo. Mayroon kaming mga aralin, videos, at mga awitin. Ibinabahagi namin sa iyo ang Salita ng Diyos upang maibahagi mo rin ito sa iba!

Ang aming Pananampalataya

Naniniwala kami na tanging ang Biblia lamang ang dapat na magtakda kung ano ang aming dapat na ituro at panampalatayanan. Ang mga tradisyon, mga kaugalian, at maging ang karunungan ng tao ay dapat na ipailalim at iayon sa Salita ng Diyos.

Magsimula

Kumpletuhin ang pansariling mga aralin. Kung nais mong manguna at magturo sa isang grupo ng mga mag-aaral ng Biblia, ipagpatuloy mo ang iyong pag-aaral sa pamamagitan ng pagdalo sa mga online classes na pinangungunahan ng isang ISIP instructor. Inaasahan namin ang iyong pakikibahagi!

Our Teachers

Pastor Alvien

Pastor Alvien

Si Pastor Alvien ay naglilingkod bilang pastor ng isang kongregasyon sa Novaliches, Lungsod ng Quezon, sa kalakhang Maynila. Siya'y nagtapos sa Lutheran Theological Seminary at naglilingkod bilang isang pastor simula noong 2004. Siya at ang kanyang maybahay ay may isang anak na lalaki. Kung hindi abala si Pastor Alvien sa mga gawain ng kapulungan, ginugugol niya ang kanyang "free time" sa pakikinig ng musika at sa pagtugtog ng gitara at pagsusulat ng kanta.  Paboritong Talata sa Biblia: "Magalak ka kung mainam ang takbo ng lahat ng bagay. Sa panahon ng kahirapan ay isipin mong parehong ipinadadala ng Diyos ang kaligayahan at kahirapan." (Mangangaral 7:14)
Paboritong Talata sa Biblia: “Paboritong Talata sa Biblia: "Magalak ka kung mainam ang takbo ng lahat ng bagay. Sa panahon ng kahirapan ay isipin mong parehong ipinadadala ng Diyos ang kaligayahan at kahirapan." (Mangangaral 7:14)” (Mangangaral 7:14 )
See More
Marzan O. Venus

Marzan O. Venus

Pwede ninyo akong tawaging Marz. Ako ang panglima sa pitong magkakapatid. Ako rin ang unang nabautismuhan sa isang kapulungang Luterano at ang nag-iisang ikinasal sa kaparehong kapulungan. Bago rito, natapos ko ang tatlong taon ng pag-aaral sa Lutheran Seminary sa Baguio City, Philippines. Kasalukuyan kong ipinagpapatuloy ang aking pag-aaral ng Biblia at teolohiya sa pamamagitan ng WELS Pastoral Studies Institute.
Paboritong Talata sa Biblia: “Kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo.” (Juan 8:31,32)
See More

Magpadala sa amin ng Mensahe sa Facebook

Ikaw ay aming tutugunin sa loob ng 48 na oras.

Our Facebook Page